MEDIREVO UZMAN ADAY GİRİŞ İstek Dilekçesi

Daha önceden MEDIREVO Satış Sistemi içinde UZMAN ( yetkili temsilci ) hesap sahibi ya da hesap ortağı olarak yer almadım.

MEDIREVO Satış Sistemi içinde yer alarak MEDIREVO ‘nun bana sağlayabileceği ticari gelirlere erişme fırsatım olabileceğinden, ikameti içinde bulunduğum ülkenin ticari yasalarına göre yasal olarak bir kısıtlılık durumum yoktur. Ticaret yapacak yasal yaş sınırını aşmış ve yasal olarak hiçbir biçimde vesayet ve velayet altında bulunmamaktayım.

Bu dilekçeyi imzalamanın bana hiçbir biçimde şimdi ve ileride bir mali borç yükü, bir hizmet yükü bağlayıcılığı ve görev sorumluluğu getirmediğini anladım. Diğer yandan da bu dilekçemin MEDIREVO Satış Sistemine giriş garantisi vermediğini de kesin olarak anlamış bulunmaktayım.

Bu dilekçem ile birlikte ve ayrılmaz bir ek olarak “Tüketici Satış Sözleşmesi “ni de okuduktan sonra onaylamış bulunmaktayım.

Bu dilekçeyi bana yönlendiren bir MEDIREVO UZMAN ‘ olmadığından, MEDIREVO ‘nun bana gerekli tüm bilgileri verecek, bana tüm MEDIREVO hayatım içinde işimi geliştirebilme anlamında bana destek olabilecek bir UZMAN kişiyi bana atayacağını, bunun dışında ise beni MEDIREVO Satış Sistemine kişisel olarak daveti ile yönlendiren ilgili UZMAN kişinin tarafıma destekçi olarak atanmasını kabul ediyorum.

MEDIREVO‘ Satış Sistemine girişim gerçekleştikten sonra bizzat ve yalnızca kendim ve yapacağım iş ile ilgili tüm yasal sözleşme, tüm belgeleri okuyarak ve onayladıktan sonra MEDIREVO satış sistemine ait olan ve kullanımıma verilen web sitesinin tüm özellikleri ile kullanımıma açılmış olacağını anladım.

Bunun tersi durumlarda ticari temsilci üyelik isteğimin yok sayılarak ve MEDIREVO Satış Sisteminde yalnızca fiyat avantajlı müşteri sıfatıyla kalacağımı, ticari temsilci olarak çalışma yapamayacağımı, bulunduğum ülkenin tüketici hakları yasaları ile MEDIREVO ürünlerine fiyat avantajlı müşteri olarak ulaşabileceğimi kesin olarak biliyorum.

MEDIREVO Satış Sistemine girebilmem için yukarıdaki tüm bilgilerin kesin olarak tam doğru olduğunu bildirerek ve ön koşulları da okuyarak anlamış bulunmaktayım.

İstek dilekçemin kabulünü saygılarımla sunarım


 


 

Ek: Tüketici Sözleşmesi

 MEDIREVO UZMAN ADAY GİRİŞ İstek Dilekçesi Bilgi Notu

Hoş geldiniz,

Daha önceden MEDIREVO Satış Sistemi içinde hesap sahibi ya da hesap ortağı olarak yer almadıysanız bu onaylayarak/dilekçeye imza koyarak ilk adımı atabilirsiniz.

MEDIREVO Satış Sistemi içinde yer alarak MEDIREVO ‘nun size sağlayabileceği ticari gelirlere erişme fırsatınız olacağından ikameti içinde bulunduğunuz ülkenin ticari yasalarına göre yasal olarak bir kısıtlılık durumunuzun olmaması gerektiğini bilmeniz gerekmektedir. Ticaret yapacak yasal yaş sınırını aşmış ve yasal olarak hiçbir biçimde vesayet ve velayet altında olmamalısınız.

Bu dilekçeyi kabul etmek/imzalamak size hiçbir biçimde mali borç yükü ve bir hizmet bağlayıcılığı sorumluluğu getirmemektedir. Diğer yandan da MEDIREVO Satış Sistemine giriş garantisi vermemektedir.

Bu dilekçeniz ile birlikte ve ayrılmaz bir ek olarak mutlaka “Tüketici Satış Sözleşmesi “ni de okuduktan sonra onaylamanız gerekmektedir.

Bu dilekçeyi size yönlendiren bir MEDIREVO UZMAN ‘ yok ise, MEDIREVO size gerekli tüm bilgileri verecek, size MEDIREVO hayatınız içinde işinizi geliştirebilme anlamında destek olabilecek bir UZMAN kişiyi size atayacaktır.

MEDIREVO ‘ Satış Sistemine girişiniz gerçekleştikten sonra bizzat ve yalnızca kendinizin ilgili sözleşme ve yasal belgeleri okuyarak onaylamanız durumunda satış sisteminin tüm özellikler kullanımınıza açılmış olacaktır. Bunun tersi durumlarda ticari üyeliğiniz yok sayılacak ve MEDIREVO Satış Sisteminde fiyat avantajlı müşteri sıfatıyla kalacak, ticari olarak çalışma yapamayacak, bulunduğunuz ülkenin tüketici hakları yasaları ile MEDIREVO ürünlerine fiyat avantajlı müşteri olarak ulaşabileceksiniz.

MEDIREVOolarak Sağlık ve Esenlikler Dileriz.


 

Dilekçe Sahibi:

Yukarıdaki dilekçeyi okudum, anladım. Yukarıdaki metnin İstek Dilekçem olarak kabulünü arz ederim. Saygılarımla

 

MEDiREVO ve UZMAN

Sözleşmesi, Çalışma Şartları ve Yönetmeliği

 

Bu yönetmelik ve sözleşme, MEDiREVO DOĞRUDAN SATIŞ TİCARET A.Ş. ve bu şirketi nihai müşteriler tarafında temsil edecek olan doğrudan satış yapan UZMAN ‘ları ile karşılıklı olarak oluşturulmuştur. MEDiREVO DOĞRUDAN SATIŞ TİCARET A.Ş. bundan sonra kısaca “ MEDiREVO ” olarak ve diğer taraftan bu sözleşmeye doğrudan satıcı olarak imza koyan özel ve tüzel tüm kişiler ise ciro büyüklüğüne ve sair diğer diğer sıfatlarına bakılmaksızın kısaca: “ UZMAN ” olarak anılacaktır.


 

Başlarken

MEDiREVO bir doğrudan satış şirketidir. Ürünlerini doğrudan satıcı UZMAN ‘ları aracılığı ile önceden belirlenmiş şartlarda ve fiyatlarda son kullanıcıya ( müşteriye ) satmaktadır.

MEDİREVO, ortaya koymuş olduğu farklı ticari yapıları da içeren özgün ve özel satış sistemi ile öncelikle ticari anlamda doğrudan satış dünyasına farklı ve yeni bir anlayış, çağdaş bir biçim getirme misyonu ile ortaya çıkmıştır.

MEDiREVO, çalışmakta bulunduğu ülkenin pazarı içinde her yönü ile yasal, satış sistemi içinde yer alan bütün muhatapları arasında etik kurallar konusunda ödünsüz, prim dağıtım ve satış sistemi yönetiminde adil ve eşitlikçi düzen ve buna bağlı kurumsal bir disiplin ile vizyon geliştirme amacını benimsemekten öte temel ilke ve hedef edinmiştir.

MEDiREVO, bu hedefine bağlı olarak sözleşmeye taraf olan muhataplarından da ortaya konulan bu vizyon, misyona ve hedefe uygun kurumsal kimliğe uygun davranış ve çalışma disiplin ve düzeni ile birlikte genel ticari ahlaka uygun davranış modellerini benimsemelerini öncelik olarak beklemekte ve istemektedir.

MEDİREVOUZMAN ‘larına yapmış oldukları kişisel satış karlarında ve ekip satış performansları sonucunda ortaya çıkabilecek ciro üzerinden elde edilebilen satış primlerinden oluşan, bir disiplin içinde belirlenmiş program disiplini ile bir gelir ve ödül programı öngörmekte ve kesinlikle bir zenginleşme planı vaad etmemektedir.

MEDiREVO genel çalışma şartları ve ara yönetmelikler içeren bu sözleşmeye imza koyan satış UZMAN ‘larından öncelikle ve özellikle satış odaklı çalışmalarını, kendilerinin yönettiği satış ekipleri kurmalarını, MEDiREVO firmasını gerek kamuoyunda ve gerekse müşteriler nezdinde son derece iyi ve nitelikli bir tacir gibi temsil etmelerini, MEDiREVO ‘nun markasını ve bağlı iş ortaklarını, birlikte çalıştığı ve çalışacağı çözüm ortaklarını en üst düzeyde ticareten ve ahlaken korumasını istemektedir. Tarafların ön kabulleri ile bu sözleşmede öncelikle iyi niyet kuralları esas alınmıştır.

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar,

Madde1 : Amaç,

Madde2 : Kapsam,

Madde3 : Tanımlar,

Çalışma Kuralları,

Madde4 : Çalışma Kuralları,

MEDİREVO Satış Sistemine Kayıt ve Kabul Kuralları,

Madde5 : MEDiREVO Satış Sistemine Kayıt ve Kabul Kuralları,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Pazarlama Yapısı

Satış Organizasyonu ve Prim Dağıtım Planı

Madde 6 : Satış Organizasyon Yapılanması

Madde 7 : Prim dağıtım Planı

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Haklar, Görevler ve Sorumluluklar,

Tarafların hakları, görevleri ve sorumlulukları,

Madde8: MEDiREVO ‘nun hakları, görevleri ve sorumlulukları,

Madde9: UZMAN ‘nın hakları, görevleri ve sorumlulukları,

 

Etik Kurallar ve Etik Kurul

Etik Kurallar ve Etik Kurul

Madde10: Etik Kurallar,

Madde11: Etik Kurul,

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhbar, Bildirimler ve İletişim

Madde12: İhbar ve Bildirimler,

Madde13: İletişim

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1: Amaç,

  1. Bu sözleşmenin amacı, MEDiREVO ile UZMAN arasındaki ticari, mali ve hukuki ilişkilere ait usül ve esasları düzenlemektir. MEDiREVO, ticari faaliyetini UZMAN ‘ları ile birlikte sürdürürken ülkenin yasa ve yönetmeliklerine tam uyum ile çalışmayı öngörmekte ve kesin biçimde taahhüt etmektedir.

 

Madde 2 : Kapsam,

  1. Bu sözleşme, MEDİREVO ‘nun satışa sunduğu tüm ticari ürünlerin satışı karşılığında UZMAN ‘larına bahşettiği prim ödeme sistemini, çalışma şartlarını, etik kurulunu ve tüm ilişki ve yöntemlerin yönetmeliğini kapsamaktadır.

  2. Bu sözleşme, UZMAN ‘nın gerek ürün satışı öncesinde, sırasında ve sonrasında ve gerekse MEDiREVO firmasını müşteriler, her durumda diğer üçüncü şahıslar ve genel olarak kamuoyu önünde nasıl ve biçimde temsil edeceğinin görev, yetki ve sınırlarını kapsamaktadır.


 

Madde 3 : Temel Tanımlar, Kavramlar :

1.MEDiREVO : MEDiREVO DOĞRUDAN SATIŞ TİCARET A.Ş. adıyla, Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sk. Sadıkoğlu Plaza 5 No:12 D:69 Hasanpaşa - Kadıköy 34722 İSTANBUL adresinde mukim, Kadıköy VD. 6141236798 ile mükellefiyeti olan ve İstanbul İl Tic. Md. lüğü 01-11-2019 tarih / 34389 sayılı Yetki belgesi ile Doğrudan Satış yapmaya yetkili doğrudan satış şirketidir.

 

2.UZMAN ADAYI: Daha önce MEDiREVO Satış Sisteminde UZMAN olarak yer almayan Uzman adayları sessiz kalarak satış sistemine girerken önce sırasıyla 1-Tüketici Sözleşmesini, 2- MEDİREVO UZMAN Sözleşmesi, 3-Çalışma Şartları ve Yönetmeliğini birlikte kabul ve imza ederek başvurusunu yaparak UZMAN ADAY ‘ı olur.

 

Bu sözleşmenin başlangıç bölümünün ( Bkz. EK1 ) sonuna UZMAN ADAYI sıfatı ile imza koyan, ad, soyad ( Tüzel kişiliklerde Firma ünvanı, Tic. Tescil Bilgileri, Vergi levhası, imza-temsil yetkilisine ait Temsil Belgesi ve firma kaşesi ) adres ve iletişim bilgileri olan özel ya da tüzel kişidir. UZMAN ADAYI ‘ının, MEDiREVO ‘nun Satış Sistemine kabul edilmesi sonucunda UZMAN sıfatı, görev sorumluluk ve hakları ile Satış Yapmaya, satış Ekibi kurmaya ve bunların sonucunda da gelir elde edebilmeye ve müşteriler ve UZMAN ADAY ‘ları karşısında MEDiREVO ‘yu temsil edebilmeye hak kazanır.

2.a UZMAN: On sekiz yaşından büyük ve yasal hiçbir kısıtlaması olmayan ( vasi ya da veli tarafından temsil edilmeyen ) ve bir başka UZMAN tarafından satış sistemine davet ile MEDiREVO ‘ya önerilerek satış sistemine girmiş ve ayda kendisinden beklenilen her yıl başında MEDiREVO tarafından belirlenen döneme ait en az satış cirosunu gerçekleştirmiş, resmi temsilci sıfatlı özel ya da tüzel kişidir.

2.b- Ayrıca, MEDiREVO ‘ya farklı haber, bilgi kaynaklarından ulaşarak UZMAN ‘lık isteği ile başvuran UZMAN ADAY ‘ların da MEDiREVO tarafından satış sisteminde mevcut diğer UZMAN kişilerle birlikte çalışmak üzere yönlendirebileceği, MEDiREVO ‘nun da onayıyla satış sistemine kabul edilmiş ve MEDiREVO ‘nun sahip olduğu Doğrudan Satış Yetki Belgesi ile müşterilerine doğrudan satış yapabilen, oluşturabileceği ekibi ile satış ağı kurabilen özel ve tüzel kişilerdir.

2.c- UZMAN ‘nın tüzel kişi olması ya da şahsi vergi mükellefi olması durumunda: Sahip olduğu tüm yasal tescil ve temsil belgeleri bu sözleşmenin ayrılmaz ekidirler.

2.d- UZMAN, Gelir Vergisi Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamındaki yükümlülükleri ( mükellefiyetleri ) kendine ait olmak üzere, MEDiREVO ‘dan tamamen bağımsız, diğer yandan da imza tarihinde yürürlükte olan ve gelecekteki piyasa düzenleyici Tüketici Kanunu ve buna bağlı ilgili düzenleyici tüm ilgili yönetmelikler karşısında da MEDiREVO ‘nun müşterilere ve yeni UZMAN ADAY ‘lara yalnızca satış, satış sonrası hizmetler konusunda ve ayrıca MEDiREVO ‘nun her türlü kurumsal tanıtımında resmi yetkili doğrudan satış temsilcisidir.

3. SPONSOR UZMAN: Bizzat kendisinin davet ettiği ve MEDiREVO ‘nun onayladığı UZMAN ‘lara satış sistemi ve temel ürün bilgisi, bu sözleşmeye ve eklerine, MEDiREVO etik değerlerine ve her durumda MEDiREVO ‘nun ve tüm firma değerlerine uygun davranma eğitimi ve bilgisi verme ve satış ekibi kurma konusunda öncelikli tek sorumlu ve yetkili kişidir.

4.ÜST SPONSOR UZMAN: MEDiREVO Satış Sistemi içinde yer alarak kendisine doğrudan bağlı UZMAN ‘lar ve/veya SPONSOR UZMAN ‘lar ile birlikte doğrudan satış ekibi oluşturmuş özel ya da tüzel kişidir.

5AVANTAJLI MÜŞTERİ : MEDiREVO satış sistemi içinde yalnızca ve yalnızca fiyat avantajlı biçimde ürün satın almak amacıyla ile yer alan, herhangi bir UZMAN ‘a bağlı olmayan, fakat mutlaka bir UZMAN ‘ın MEDiREVO web sitesi üzerinden ürün satın alabilen, yalnızca Tüketici Satış Sözleşmesi imzalayan kişidir. Hakları Tüketici Kanunun kendisine bahşettiği haklarla sınırlı olan, UZMAN olmayan, MEDiREVO ‘ya hiçbir biçimde UZMAN ( temsilcilik ) bağı ile bağlı olmayan, satış yapma, ekip kurma yetkisi ve görevi olmayan, MEDiREVO ‘yu hiçbir biçimde üçüncü şahıslar, kurumlar karşısında temsil yetkisi olmayan, yazılı ve görsel medyada MEDiREVO ‘ya ait tanıtım yetkisi olmayan özel ya da tüzel kişidir.

6KATALOG DÖNEMİ : MEDiREVO çalışma ve aynı zamanda prim muhasebeleştirme dönemini ifade eder. MEDiREVO yaklaşık üçer haftalık bu dönemleri her yılın başında ilan etmektedir. Katalog dönemi yıllar içinde değişiklik gösterebilir.

5.ETİK KURULMEDiREVO ve UZMAN ‘lar içinden ve/veya dışından her çalışma yılı başında ( ya da belirli dönemlerde ) belirlenerek ilan edilmiş kişilerden oluşmaktadır. Satış sistemi içinde yer alan UZMAN ‘ların olası “etik dışı davranışlarını değerlendirmenin yanısıra, özel ve genel ödüllendirme ve ceza konularında yaptırımları, işleyişleri belirleme ve MEDiREVO ‘ya tavsiye eden “ kuruldur. Etik Kurul her 4 Katalog Dönemi içinde; 3 Kişi (En Yüksek Ciro yapan unvan, 1 Kişi (4 Dönem İçinde En Yüksek Alımı Yapan), 1 Kişi (4 Dönem İçinde En Fazla Kişisel Kayıt Yapan), 1 Kişi (4 Dönem İçinde En Hızlı (% olarak) unvan olarak Yükselen), 14 Kişi (4 Dönem İçinde En Yüksek unvan sahibi) ile oluşur.

6.SATIŞ ve PRİM DAĞITIM SİSTEMİMEDiREVO ‘ya özgün ve özel olarak tasarlanmış bir satış pazarlama planıdır. Bu plana bağlı kişisel ve ekip satış primi dağıtım planı ve satış ekibi ciro primlerinden oluşan, işleyişi ve prim dağıtım kuralları önceden belirlenmiş bir satış sistemidir.

7.a-İLETİŞİM-YAZIŞMAMEDiREVO ve UZMAN ‘ların birbirlerine verilmiş olan elektronik posta adreslerine ve öncelikle UZMAN ‘ların mülkiyeti hakları MEDiREVO ‘ya ait olan ve UZMAN ‘ların kullanımlarına verdiği resmi web sitelerinde bulunan “ haberler, duyurular “ alanında yapılan her türlü yazışma ve iletişimdir. Hukuk sürecine girmiş yasal tebligat adresleri bu kuraldan müstesnadır.

7.b-MEDİREVO ‘nun resmi yazışma ve iletişim adresi bu sözleşmenin başlangıç bölümünde belirtilmiştir. İletişim bilgilerinin güncelliği UZMAN ‘ları ilgilendiren tüm haber bilgileri iletmek yalnızca MEDiREVO ‘nun görev ve sorumluğundadır.

7.c-UZMAN ‘nin resmi iletişim ve yazışma adresi bu sözleşmenin en sonunda imza/kaşe bölümünde ve/veya da UZMAN adına verilmiş olan web sitesindeki kişisel profil bilgileri içindedir. İletişim bilgilerinin güncelliği, kendisine gelen her türlü haber ve bilgilerin okunması, gereğinin yapılması UZMAN ‘ın görev ve sorumluluğundadır.

8.MÜCBiR NEDENLER: Türk Tic. Kanunda ve Sigorta Kanunda belirtilen tazminat muafiyetleri ya da ödenmesinde geciktirme ve erteleme gerektiren tüm haller, ayrıca üretimde kullanılan hammaddelerin ve ambalajların, ürün siparişlerine ait teslimatların mal ve hizmet tedarikçileri tarafından herhangi bir nedenle zamanında karşılanmaması.

(Grev, Lokavt,/veya çığ düşmesi vb.) , Yangın veya bulaşıcı hastalıkların baş göstermesi ile üretimin, depolamanın, üçüncü taraf mal ve hizmet tedarikçilerin tedarik sorunu yaşaması, kargo teslimatlarının ve internet hizmetlerinin yapılamaması gibi MEDiREVO ‘nun mal ve hizmet üretimini aksatan tüm benzeri olayları ifade eder.

9.ÜRÜN GERİ ALMA: Yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak ürün iade şartlarını içermektedir. Bakınız “ Ürün İade Şartları “

 

Çalışma Kuralları Genel Şartlar

Madde 4: Çalışma Kuralları:

1.a-MEDiREVO ve UZMAN ‘ın Çalışması: MEDiREVO ‘nun resmi olarak bulunduğu tüm ülkelerde, bulunduğu ülkenin yasalarının ve piyasanın izin verdiği şartlar ile satışa sunduğu ürünlerini yalnızca UZMAN ‘ları aracılığı ile nihai tüketicilere yani son müşterilere ulaştırmaktır.

2.aMEDiREVO, Bu çalışma öncesinde ve sonrasında yapılan bu sözleşmeyi ve gereken maddelerini faaliyette bulunduğu ülkelerdeki mevcut yasa ve yönetmeliklere, ayrıca yasal mevzuatlarda ve ticari ortamdaki gelişmelere göre yeniden günceller, düzenler ve mevcut UZMAN ‘larına sahip oldukları web sitesi içinde yer alan “ haberler, duyurular “ alanında ihbar ve bildirimde bulunur. Bu tip genel çalışma şartlarını düzenleme ve yürütme sorumluğu ve görevi yalnızca ve yalnızca bir tek MEDiREVO ‘ya aittir.

2.bMEDİREVO, Satış Sitemi içindeki olası her türlü değişikliği ve ayrıca satışta bulunan ürünlerin nitelik ( içerik ve kalite ) ve niceliklerinde ( miktar ve sayılarında ) olabilecek her türlü değişikliği önceden ve/veya en kısa sürede web sitesi mağaza ( ürünler ) bölümündeki ürün alanında ve “ haberler, duyurular “ alanında UZMAN ‘a bildirimde bulunacaktır. Özellikle kritik stok sayılarında da bu alanlarda güncellemeler yapacaktır.

2.cMEDİREVOUZMAN ‘larına satışa sunduğu ürünlerini her zaman stoklu olarak satışa hazır tutacak ve yalnızca UZMAN ‘nın bildirimde bulunduğu resmi ikametgâh adresine sipariş tutarına bağlı olarak kargo bedeli karşılığında ya da varsa kampanya kapsamında olmak üzere ya da kargo bedelsiz olarak teslim edecektir. Dileyen UZMANMEDiREVO ‘dan satın aldığı ürünlerini ilan edilmiş resmi MEDiREVO depolarından teslim alabilir.

2.d-UZMAN ‘ın hediye, deneme ya da satış amaçlı olarak müşterisine göndereceği ve bedelini UZMAN ‘nın kendisinin ödediği ürünler de yukarıdaki (2c) teslimat şartlarına dahildir.

2.e-MEDiREVO, ürün stoklarında azalma ya da mücbir nedenlerden dolayı üretime ara verme durumunda, siparişin teslimatını gerçekleşememesi gibi durumlarda bildirimde bulunacaktır. ( Bkz. MÜCBİR NEDENLER )

3.a-MEDiREVO, Satış sistemi içinde ve işleyiş biçiminde günün piyasa ekonomik şartlarına ve hukuki düzenlemelere/şartlara göre ve/veya vergilendirme konularındaki olası artışlardan dolayı zorunlu olarak düzenlemeler ve yapabilir. Katalog Dönemine, Yıllık Döneme, Mevsime Özel, Özel Günlere Özgü Dönemsel, ya da ürün bazında ya da satış ciro üretimi bazında ya da toplam ekip cirosu bazında vb. gibi satış cirolarını artırmaya teşvik edici ödül programları, toplu ya da özel kariyer grupları halinde eğitim ve eğlence vb. etkinlikler düzenleyebilir.

 3.b- UZMAN, kendisine yapılan ihbar ve bildirimleri, MEDiREVO ‘dan kendisinin aldığı web sitesinde bulunan UZMAN profil bilgilerinde yer alan ve güncel olarak tuttuğu iletişim bilgileri üzerinden ve/veya MEDiREVO ‘nun kendisine verdiği web sitesinin “ haberler, duyurular “ alanından düzenli olarak izlemeyi kesin olarak kabul ve taahhüt eder.

4.- ÜRÜN İade Şartları:

Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;

- İadeler mutlak surette orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.
- Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örnek: orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve kargo koli bandı ile bantlanmış ürünler kabul edilmez), paketlerden tek tek geri verilmek istenen ürünler, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi yasa gereği kabul edilmemektedir.

- İade etmek istenilen ürün ile birlikte orijinal fatura ve/veya sevk irsaliyesi (bütün kopyaları) ve beraberinde iade sebebini içeren bir form dilekçe gerekmektedir.

 

ÜRÜN İadesinde Yasal Süreç ve Şartlar

 

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

 

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 

3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir. Ödenmeyen kargolar iade edilecektir.

 

4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

 

5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır. Yasa gereği Paketli ürünler Paket olarak iade edilir. İçlerinden tek ürün iade edilemez.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 

6.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 

8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır. 

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: 

9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 

CAYMA HAKKI:

11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

ŞİRKET: MEDIREVO DOĞRUDAN SATIŞ TİCARET A.Ş.

ADI / UNVANI:

ADRES: Sadıkoğlu Plaza 5 No:12 D:69 Hasanpaşa Kadıköy / İstanbul

EPOSTA: [email protected]

TEL: 0850 302 10 54

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

13.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

16.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

17.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İADE KOŞULLARI:

18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

21. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

22.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

23.ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

 

ÖDEME VE TESLİMAT

24.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, İş Bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

25.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

 

4a.- UZMAN, Müşteriden gelecek olası iade ve cayma isteğinde öncelikle yasal süreçlere ve önem ve özen gösterecektir.

4b.-UZMAN, İadesi istenilen ürünü inceleyerek orijinal ambalaj ve kapakların açılmadığından, ürün içeriğine müdahele edilmediğinden kontrol ile emin olacak ve ürün iade formu doldurarak müşterisine de imzalatacaktır.

4c.- UZMAN, İade süreci için gerekli iade belgelerini ( satış sözleşmesi varsa ödeme makbuzu vb. ) ve ekleri ile ürün ile birlikte MEDiREVO ‘ya gönderecektir.

 

 

MEDİREVO Satış Sistemine Kayıt ve Kabul Kuralları

 Madde 5 : MEDiREVO Satış Sistemine Kayıt ve Kabul Kuralları :

1.a-MEDiREVO, satış sistemine girmek isteyen bir UZMAN ADAYI ‘nın başvurusunu ve/veya tekrarlanan ya da etik kurallara uyması şüpheli bir başvuruyu reddetme, bekletme ve inceleme hakkını saklı tutar.

1.b- UZMAN ADAYI ‘nın Satış Sistemine girişinden önceki UZMAN Başvuru formu ( istek girişini ) UZMAN ADAY ‘ın SPONSOR UZMAN ‘ı tarafından doldurularak aday kaydı sisteme girilebilir.

1.c- Satış Sistemine giriş onayı verilen ve UZMAN ‘lığı kabul edilen kişi kendisine verilen siteye ilk girdiğinde tüm sözleşme ve kişisel onay gereken tüm gerekli elektronik belgeleri bizzat kendisi okuyarak onaylayacaktır ya da onaylamayacaktır. Bu onaylar gerçekleşmeden site kullanımı kısıtlı erişimde olacaktır. Aynı zamanda da aday kişinin Başvuru formunda girildiği tüm bilgiler yok sayılacaktır. Bu nedenle de Satış Sisteminde yer almayacaktır.

2.aMEDiREVO Satış Sisteminde UZMAN olabilmek için, mevcut kayıtlı bir UZMAN ‘nın davetlisi olması öncelikle gereklidir. Fakat MEDiREVO, bazı durumlarda şirkete doğrudan başvuru yapmış UZMAN ADAYI ‘nın isteğini inceler ve uygun gördüğünde destek ve eğitim için yeni UZMAN ADAYI ‘nın kendisine en uygun bölgede ve/veya kendisine uygun olarak başarılı gördüğü SPONSOR UZMAN sıfatındaki bir kişiye yönlendirerek adayın üyeliğini ona tahsis edebilir. MEDiREVO ‘ya doğrudan başvuru yapan UZMAN ADAY ‘larının yoğunluğu nedeni ile gelen bu tür başvuruları Satış Sistemi içinde yer alan UZMAN ‘lara “her aşaması önceden belirlenmiş belli bir dağıtım disiplini paylaşımı” ile de dağıtabilir.

2.b-UZMAN, MEDiREVO Satış Sisteminde UZMAN olarak yer aldığı tarihten itibaren ilk katalog döneminde satın aldığı ilk ürünleri 60 ( Altmış ) gün içinde ve ürün iade şartlarına uygun biçimde MEDiREVO ‘ya iade ile UZMAN görevinden mutlak ve kesin olarak yazılı olarak istifa etmek suretiyle Satış Sisteminden ayrılır ve MEDiREVO satış sisteminde yalnızca Avantajlı Müşteri hakları ile olarak yer alır. İstifa tarihini izleyen 6 ( Altı ) katalog dönemi içinde de herhangi bir biçimde sipariş vermez ise de MEDiREVO ‘dan ilişkilerini tamamen kesmiş sayılarak satış sisteminden tamamen çıkmış olur. ( Bkz. İstifa ve Ürün İade Şartları / Bkz. Sponsor değişimi )

3.aMEDiREVO, herhangi bir kural ihlalinin ihbar, şikayet ve ihlal tespiti sonucunda etik aykırılığın olup olmadığının araştırılması, soruşturulması ve karar verilebilmesi için UZMAN ‘nın Satış Sistemi içindeki doğrudan satıcılık yetkisini 6 (Altı ) katalog dönemine kadar dondurma ya da tamamen satış sisteminden çıkartma hakkını ETİK KURUL ‘un önerisine bağlı olarak saklı tutar. ( Bkz. ETİK KURUL – Hesap Dondurma, Kapatma )

3.bMEDiREVO, UZMAN ‘ın üyeliğini dondurma sonrasında UZMAN ‘ın üyeliğinin devamına ya da ilişik kesilmesine dair ETİK KURUL ‘un önerisi ile ve sonlandırma kararının nedenine bağlı olarak karar verildiğindeki her durumda; Dondurulmuş dönemdeki üretilmiş ekip cirosunda elde edilen blokeli hak edişler, dondurulmuş katalog dönemlerine isabet eden “en az kişisel ciro” sipariş tutarı/tutarları kadar ticari ( prim değerli ) ürün ya da satış destek ürünü satın alma karşılığında ( ya da karşılığındaki tutarın mahsubu ile ) UZMAN ‘a öder ( Madd.3.c durumları bundan istisnadır )

3.c- Üyeliğin dondurma sonrasında UZMAN ‘ın satıcı üyeliğinin sonlandırılmasına ETİK KURUL ‘un önerisi ile karar verildiği durumlarda ; UZMAN ‘ın MEDiREVO ‘ya getirdiği mali sorumluluk ya da 3. şahıslarca tazminata esas olabilecek sorumluluğun durumuna göre etik kurul kararı ile UZMAN ‘a yapılacak hakkediş ödemesi bekletilebilir, olası ödenecek tazminat sonrası bu ödeme yapılmayabilir.

4.a-UZMAN‘nın Çalışması: UZMAN, MEDiREVO ‘nun kendisine verdiği yetki ve sorumluluklar içinde kalarak kendisine verilen UZMAN ‘lık görevini yerine getirir. Verilmeyen bir yetki dışına çıkmak, görev ve sorumlulukları yerine getirmemek, 6 ( Altı ) Katalog dönemi süresince hareketsiz kalan ve önceden ilan edilmiş olan en az ciro tutarında dahi satış yapamayan, Satış Sistemine en az 1 (Bir ) yeni UZMAN ve/veya UZMAN ’lar dahil edemeyerek pasif kalan UZMAN, MEDiREVO Satış Sistemi içinde istifa etmiş sayılarak yalnızca “ AVANTAJLI MÜŞTERİ “ hakları ile kalır.

4.b-Bu durumda ( Bkz.4a-) bu sözleşme özelliğini ve tüm şartlarını yitirerek yürürlükteki Tüketici Kanunundaki ilgili özellikleri ile ve de UZMAN olmadan önceki UZMAN ADAY ‘lık aşamasında Tüketici Sözleşmesini kabul ve imza ettiği Satış Sistemi içinde yalnızca Avantajlı Müşteri olarak devam edebilir ya da sessiz kalarak ihbarsız istifa etmiş sayılırak MEDiREVO Satış Sisteminden ayrılabilir.

4.c- UZMAN, MEDiREVO Satış Sistemi içindeki UZMAN ‘lık sıfatından form dilekçe ile ihbarlı istifa ve/veya cayma hakkını kullanarak ayrılması durumunda; ancak ve ancak ayrıldığı tarihten itibaren 6 (Altı) Katalog dönem süresi sonunda kendi seçimine göre farklı ya da aynı SPONSOR UZMAN ’a bağlı olarak geri dönebilir. ( Bkz. SPONSOR Değişim Şartları )

4.d- UZMAN, aynı ya da başka bir sponsora bağlı olarak MEDİREVO satış sistemine dahil olmak istememesi durumunda ise satış sistemi içinde yalnızca Avantajlı Müşteri olarak kalabilir ya da sistemden tamamen çıkabilir. ( Bkz. 4a-)

4.eUZMAN, MEDİREVO ‘nun resmi internet sitesi üzerinde sunduğu form ve belgeleri indirerek bizzat kendisi tarafından en az iki kopya ( ortaklık halinde üç kopya ) “ MEDİREVO UZMAN Sözleşmesi, Çalışma Şartları ve Yönetmelik “i , “ MEDİREVO Satış UZMAN ‘lığı İstek Formu ” ve “ Tüketici satış Sözleşmesi “ni ıslak imzası/imzaları ile ya da bunları elektronik ortamda yer alan gerekli onay noktalarını onaylayarak ( ortaklık halinde ortaklardan en az birisi ya da Şirket Müdürü onayı yeterlidir ).

4.f-MEDİREVO ‘nun UZMAN için oluşturulan kuralları, kazanç planlarını, iş tanıtım sunumu ve tanıtım planlarını ve pazarlama faaliyetlerindeki ve bunlarda yapılacak olası tüm değişiklikleri kendisine yapılacak bildirimlere göre sessiz kalarak kabul ya da ihbarlı red bildirimi ile ( Bkz. İstifa Form Dilekçe xx) doldurarak istifa eder. İhbarlı red etme durumunda istifa süreci şartları devreye girer ve hesap kesimi yapılarak satış sisteminden çıkışı yapılır. İhbarlı red bildirimi ile istifa ettiğini bildirdiği ( ki aynı zamanda istifa ettiği tarih ) tarihte kendisine bağlı olarak çalışan mevcut satış ekibi de izleyen dönemde bağlı olduğu üst SPONSOR UZMAN ‘a bağlanır. ( Bkz. –Devir ve İstifa )

4.ff- UZMAN ‘ın ihbarlı Red bildirimi süresi, MEDiREVO ‘nun UZMAN ‘ bildirdiği ilgili bildirim yayın tarihinden itibaren 72 saattir. Bu sürenin aşımında UZMAN sessiz kalarak kendisine yapılan değişim bildirimini onay ve kabul etmiş kabul etmiş sayılacaktır.

4.g- MEDiREVOUZMAN olmak için internet ortamında bulunan mevcut UZMAN ‘lara ait internet sitesi / davet linki ( internet adresi ) aracılığı ile UZMAN ADAYI olan özel ve tüzel kişilerin yaptıkları UZMAN başvurularını gerekli gördüğü durumlarda red etme, bekletme ve inceleme hakkını saklı tutmaktadır.

4.h-UZMAN ADAYI ‘nın gerçekleşen başvuru kaydının hatalı olduğuna dair ihbar ve itiraz, UZMAN ADAY ‘ın kayıt olduğu tarihten itibaren 3 ( Üç ) iş günü ve çalışma saatleri içerisinde ihbar ve itiraz sahibi SPONSOR UZMAN ya da başkaca bir UZMAN ‘nın yazılı olarak ( Bkz. Hatalı Kayıt Form Dilekçe xx) ve kanıtlarını da ibraz etmek suretiyle MEDiREVO ‘ya başvurması durumunda, yeni ve hatalı kayıt olan UZMAN ADAYI ‘nın da tekrar sözlü onayının alınmasından sonra, hatalı kayıtla ilgili durum MEDiREVO tarafından değerlendirilip, sonuçlandırılacaktır.

4.i- MEDiREVO, UZMAN ADAYI ‘nın MEDiREVO Satış Sistemine katılma isteğini en geç 3 ( Üç ) işgünü içinde kabul ya da red edebilir. MEDiREVO ‘nun bu süreyi sessiz geçmesi ve UZMAN ‘a ait Sicil No. vermesi ya da siteyi kullanımına açması durumunda UZMAN ADAYI ‘ın ön kaydının kabulü gerçekleşmiştir ve UZMAN ADAY, UZMAN sıfatını kazanmıştır. UZMAN ‘ın bu tarihten sonraki tüm hak ve menfaatlerinin, hal ve gidişinin değerlendirilmesi ETİK KURUL kurallarına göre yapılacaktır.

4.j-MEDİREVO UZMAN'ları farklı firmalardan ürün kullanabilir ve farklı firmalarda üyelik bulundurabilir.Ancak gerek kendi ekibine gerek farklı uzmanlara; ekip taşıma,şirket değiştirme,iftira,karalama,üye isteği ve bilgisi dışında kayıt yapma v.b  iş ahlakına aykırı davranışlarda bulunursa ilgili durumun tespitine veya şikayetine binayen tüm alt ekibi bir üst sponsora bağlanır.

Web sitemizi kullanırken size daha iyi bir deneyim yaşatmak adına çerezleri kullanıyoruz. Gizlilik Politikası sayfamızda çerezlerin ne olduğu ve nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır. KABUL EDİYORUM